5@:0;> 12

>2K9 B>20@

6 500,00 @C1

- +

 
%0@0:B5@8AB8:8
(8@8=0 420
KA>B0 620

QR code

!@02=8BL 0