820= Cuba

4625H

>2K9 B>20@

12 180,00 @C1 (157 CG5B0 B:0=59)

- +

 
?8A0=85

0@:0A: $0=5@0 2;03>AB>9:0O !" 3916.1-96, A>@B 3/4, @578=0-B:0=52K5  @5<=8 TexWeb (B0;8O), 1O7L AC@>20O, A8=B5?>= 200 3@./<2, A?0=41>=4 173@./<2, B5@<>2>9;>:, E>;>D0915@, # <0@:8 - HR, HL, ST".  ?>@K: <0AA82 4C10, <0A82 1C:0

0AE>4 B:0=8 (<.?.) 07<5@ (EE, << &5=0 8745;8O, @C1
6 900E850E850 12180@.
8 1500E850E850 15960@.
8.5 1600E850E850 16520@.
9 1700E850E850 16940@.
9.5 1800E850E850 17640@.
10 1900E850E850 18200@.
10.6 2000E850E850 18760@.
11.2 2100E850E850 19880@.
11.8 2200E850E850 20440@.
12.5 2300E850E850 20860@.
9.6 C3>; 19460@.
 
%0@0:B5@8AB8:8
(8@8=0 900
;C18=0 850
KA>B0 850
0AE>4 B:0=8, <.?. 6

QR code

!@02=8BL 0